Informácie o súhlase (GDPR)

Ochrana dát

Toto vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje druh, rozsah a účel spracúvania osobných údajov

(ďalej len „údaje“) v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok, funkcií a

Obsah, ako aj externé online prezentácie, napríklad náš profil v sociálnych sieťach. (ďalej spoločne len ako

„Online ponuka“). Pokiaľ ide o použité pojmy, ako napríklad? Osobné údaje & quot; alebo ich spracovanie? odvolávame sa na definície v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zodpovedný:

Spoločnosť: Healtra, s.r.o.

Ulica: Na vyhliadke 30/A

PSČ, mesto, krajina: 90031 Stupava, Slovensko

Obchodný register / číslo:

Konateľ: Ing. Eva Rybová

Telefónne číslo: 00421 903 180 783

E-mailová adresa: info@karavanystupava.sk

Úradník pre ochranu údajov:

Meno:

Ulica:

PSČ, mesto, krajina:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Typy spracovávaných údajov:

– Údaje o inventári (napr. Mená, adresy)

– Kontaktné údaje (napr. E-mail, telefónne čísla)

– údaje o obsahu (napr. zadávanie textu, fotografie, videá)

– Údaje o použití (napr. Navštívené webové stránky, záujem o obsah, časy prístupu)

– Meta / komunikačné údaje (napr. Informácie o zariadení, IP adresy)

Spracovanie osobitných kategórií údajov (čl. 9 ods. 1 GDPR):

– Spracovávajú sa žiadne špeciálne kategórie údajov.

Kategórie osôb dotknutých spracúvaním:

– Zákazníci / záujemcovia / dodávatelia

– Návštevníci a používatelia online ponuky

V nasledujúcom texte tiež označujeme dotknuté osoby súhrnne ako „používatelia“.

Účel spracovania:

– Poskytovanie online ponuky, jej obsahu a funkcií

– Poskytovanie zmluvných služieb, služieb a starostlivosti o zákazníka

– Zodpovedanie kontaktných otázok a komunikácia s používateľmi

– Marketing, reklama a prieskum trhu

Relevantné právne základy

V súlade s čl. 13 GDPR vás budeme informovať o právnom základe pre naše spracovanie údajov. Pokiaľ však

Ak právny základ nie je uvedený vo vyhlásení o ochrane údajov, platí nasledovné: Právny základ pre získanie

Súhlas je čl. 6 ods. 1 písm. A) a čl. 7 GDPR, právny základ pre spracovanie na účely plnenia našich služieb.

a implementácia zmluvných opatrení, ako aj odpovedanie na otázky, predstavuje právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

na spracúvanie na účely splnenia našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR a právny základ pre

Spracovanie na ochranu našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. F GDPR. V prípade, že životne dôležité

V záujme dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby je spracovanie osobných údajov nevyhnutné

Ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. D) GDPR.

Zmeny a aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane údajov. Prispôsobujeme zásady ochrany osobných údajov

akonáhle si to vyžiadajú zmeny v spracúvaní údajov, ktoré vykonáme. Budeme vás informovať čo najskôr o zmenách.